آدرس: شهرقدس - بلوار مصلی -خیابان شهید جعفری(مفتح شمالی) -روبروی خیابان صیاد شیرازی پلاک 44

تلفن:  49 469 468-021

تلگرام: 8006098-0390دسترسی کاربران